Görün Bizi Projesi

 

 

I. Genel Bilgi

Kulübün Adı / Tek Kulübün Adı:

Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu (İş ve Meslek Kadınları Dernekleri) – TSKF

İrtibat Kişisinin Adı: Filiz Yayla - Sevda Solak

İlgili kişinin e-posta adresi: fyayla@aundeteknik.com / sevdas@timepr.com

Projenin adı:

Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu “Görün Bizi Projesi”

Projenin kısa açıklaması:

“Görün Bizi Projesi” Türkiye’deki “kız çocuklarının erken evlendirilmesi” sorununa dikkat çekmek amacıyla kurgulanmış, toplumsal farkındalık projesidir. UNICEF Dünya Çocukları Durumu, 2017 Raporu’na göre her sene 12 milyon kız çocuğu 18 yaşından önce evlendiriliyor. Bu dakikada 23 kız çocuğu demek! Avrupa’daki en yüksek çocuk evliliği oranı ise ne yazık ki Türkiye’de! Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu bu proje ile kız çocuklarının uğradığı istismara dikkat çekmek, bu konuda toplumda ve kanun koyucularda farkındalık yaratmak ve bilinç düzeyini artırarak soruna yönelik çözümler oluşturmayı amaçlamaktadır. Kız çocuklarını daha çok güçlendirmek, başta aileler olmak üzere toplulukları harekete geçirmek, yasalar ve politikalar üzerinde bu konuda verilecek kararlar için fikir beyan etmek, ses çıkartmak ve günün sonunda etkili olmak, kısacası çocuklar için harekete geçmek hedeflenmektedir.

 

Birlik: Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu

Proje maliyeti (€):Projemiz için 2019-2020 yılının ilk çeyreği boyunca yapacağımızı tüm aksiyonlar için hedeflenen bütçemiz 300.000 TL’dir. 

Talep edilen fon tutarı (€): 50.000 Euro

Projeyi başlatmak için gereken minimum miktar (lütfen açıklayınız): 10.000 Euro  ile projeyi kamuoyunda duyuracak dikkat çekici ilk lansmanı yapabilir ve daha sonra projeye kaynak bulabiliriz.

Diğer destek kaynakları veya diğer yardımlar (uzmanlık, know-how sunan vb.):  

Hali hazırda projeye aktarılan bir kaynak\yardım bulunmamaktadır. Kaynak araştırması ve kaynak yaratma çalışmaları devam etmektedir. Farklı fonlara müracaat ediyoruz.

Proje zaman çizelgesi (başlangıç ve bitiş tarihleri):

1 Ocak 2019 – 31 Mart 2020

Proje kısmi finansman ile uygulanabilir mi? : Evet: Hayır:

Birlik / Kulüp / Tek Kişilik Kulüp: Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu

Tarih: 15 Şubat 1953   / Kayıt No:34-08/079

İmza -Birlik / Kulüp / Tek Kulüp Başkanı: Nur Velidedeoğlu Kavuncu

 

II: Projenin Hikayesi

Lütfen proje hakkında dört sayfadan fazla bir açıklama yapmayınız. Teklif yedi bölümden oluşmalı ve aşağıda listelenen maddelere karşılık gelmelidir.

  1. Projenin hedefleri. Projenin gerçekleştireceği genel hedefler nelerdir?

 

Türkiye’deki “kız çocuklarının erken evlendirilmesi” sorununa dikkat çekmek amacıyla kurgulanmış, toplumsal farkındalık projesi olan “Görün Bizi” ile bu konuda toplumda hassasiyet yaratmak, ebeveynleri bilgilendirmek, yasa koyucuların konu üzerindeki hassasiyetlerini artırmak hedeflenmektedir. Oluşturulan kitlesel bilinç ile çocukların yaşadığı istismarı azaltmak\son vermek projenin nihai hedefidir.

 

  1. Projenin amacı. Hedeflerinizin Spesifik, Ölçülebilir olması, Ulaşılabilir / Ulaşılabilir, Gerçekçi ve Zamana Bağlı (SMART).

 

 

Proje hedefi: 17 Yaş altında evlenen kız çocukları sayısını/oranının üç yıl içerisinde azaltmak ( 2022)

 

Bu proje ile kız çocuklarının uğradığı istismara dikkat çekmek, bu konuda toplumda ve kanun koyucularda farkındalık yaratmak ve bilinç düzeyini artırarak soruna yönelik çözümler oluşturmak amaçlanmaktadır.

 

  1. İhtiyaç duyulan projenin ele alması: Projenin ele aldığı özel sorunu belirtin. Birlik / Kulübünüz / Tek Kulübünüzün bu projeyi başlatmasına ne neden oldu? Bu proje kadınlara ve / veya kızlara nasıl fayda sağlayacak?

 

Haziran 2016 yılında yayınlanan UNICEF raporuna göre, dünyada her yıl 15 milyon kız çocuğu, çocuk gelin olarak evlendirilmektedir. 2030 yılında, dünyadaki çocuk gelinlerin sayısının 950 milyon civarında olacağı tahmin ediliyor. Türkiye’ye baktığımızda ise TÜİK 2016 verilerine göre, Türkiye’de 16 - 19 yaş arasında yapılan evliliklerin sayısı 111.241’dir. Bu oran içerisinde erken evlilik yapan erkeklerin sayısı, 11.008 iken, kızlarda bu sayı 100.233 kişi olarak dikkat çekmektedir. Bu durum kızlar içerisinde erken evlilik oranının erkeklerle kıyaslandığında, 9 kattan daha fazla olduğunu ortaya koymaktadır. TÜİK’in verilerine göre; 2016 yılında, resmi olarak evlenen çocuk sayısı 28,956’dır.

 

 

TSKF, henüz reşit olmamış kişilerin zorla evlendirilmesini üç ana başlıkta incelemektedir. Bunlardan ilki; Psikoloji. Çocuk yaşta gelin olan kadınların ruhsal hastalık tanısı alma ve psikiyatrik destek arama oranlarının yetişkin yaşta evlenen kadınlara oranla daha sık olduğu bildirilmektedir (Le Strat ve ark. 2011). Ülkemizde yapılan bir çalışmada Erken evlendirilen kızların %14.6’sı evlendirildiği kişi tarafından fiziksel şiddete/istismara, % 27.1’i ise duygusal şiddete/istismara uğramıştır. Psikolojik değerlendirmede ise olguların % 45.8’ine en az bir psikolojik bozukluk tanısı konulduğu, %16.7’sinde de komorbid (iki ve daha fazla) psikolojik bozukluk olduğu saptanmıştır. En sık konulan tanılar majör depresif bozukluk (MDB) ve uyum bozukluğudur. Travma sonrası stres bozukluğu ve doğum sonrası depresyon saptanan diğer tanı gruplarıdır. Ayrıca bu olgularda %29.2 oranında evlilik sonrası intihar düşüncesinin geliştiği ve %20.8’inde de intihar girişiminin görüldüğü bildirilmiştir. Kendi hayatı üzerine söz söyleme hakkı erken yaşta evlilik yoluyla elinden alınıp eşine veya eşinin ailesine devredilen kadınlar, çocukları ve onların geleceği ile ilgili kararlarda da belirleyici olamamaktadır.

 

Hukuki Boyutuna bakıldığında ise 2016 yılında hükümet tarafından hazırlanan ve evlilikte yaşa takılanların sorunlarını gidermeye yönelik, bir defaya mahsus bir düzenleme içerdiği söylenen düzenleme konusunda yapılan müdahale Türkiye’de STK’ların bu konuda duyarlı olması gerektiğinin altını çizmektedir. Kamuoyunda “cinsel istismar yasa tasarısı” olarak bilinen yasal düzenlemenin TBMM’deki komisyon görüşmeleri sürecinde, çocuk gelinler sorunu; Türkiye’de hem siyasetin hem bu konuyla ilgili STK’ların hem de toplumun farklı kesimlerinin, bir süreliğine başlıca gündem maddelerinden birini oluşturdu. Söz konusu tasarı, özellikle STK’ların ve toplumun önemli bir kısmının bu tasarıya karşı hassasiyeti ve muhalefeti sonrasında, komisyondan geri çekildi.

 

 

İşte bu nedenle Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu “Görün Bizi Projesi” gibi projelerin devamı çocuk suiistimalinin önüne geçmek konusunda atılacak adımlara önemli destek sağlayacaktır. T.C. Anayasa’sının 41/2 maddesi uyarınca; devlet, çocukların korunması için gerekli tedbirleri almak ve bunun için gerekli teşkilatı kurmakla yükümlüdür. Avrupa Konseyi Çocukların Cinsel Sömürü ve İstismara Karşı Korunması Sözleşmesi; çocuğun savunmasız bir durumundan (zihinsel, fiziksel özürlülük veya bağımlılığı gibi) yararlanarak cinsel faaliyette bulunulmasının suç olarak düzenlenmesini taraf devletlere yükümlülük olarak yüklemiştir.Evlenme Yaşı ve Evlenmeye İzin; halen yürürlükte olan 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun (TMK) 124/1 maddesi uyarınca evlenme yaşı 17’dir.

 

Fiziksel olarak bakıldığında da konunun ne denli tehlikeli olacağı anlaşılmaktadır. Yapılan çalışmalara göre Adolesan çağda oluşan gebelikler, 19 yaş sonrasında ki gebeliklere oranla daha riskli seyrediyor. Düşük, Rahim içi ölü bebek, Erken doğum, Rahim içi gelişim geriliği ve anemi gibi pek çok olumsuz tablo ortaya çıkıyor.

 

 

Çok boyutlu bu sosyal sorunla mücadele çok yönlü sürdürülmek durumundadır. Bu konuda öncelikli yapılması gereken, bu konudaki ilgili devlet birimleri, yerel yönetimler ve STK’lar arasında bir koordinasyon sağlamaktır. Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu “Görün Bizi Projesi” ile bu konuda hem kamu hem de toplumda farkındalık yaratmak Türkiye’deki “kız çocuklarının erken evlendirilmesi” sorununa dikkat çekmek ana hedefimiz olacaktır.

 

 

 

  1. Projeyi uygulama yöntemleri: Birliğin / Kulüp / Tek Kulübün projenin hedeflerine ulaşmak için gerçekleştireceği spesifik faaliyetleri tanımlayın. Faaliyetlerden kim sorumludur? Proje nerede uygulanacak?

 

Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu “Görün Bizi Projesi” kapsamında yapılacak çalışmalar belirli bir sıra izlemektedir.Proje ön hazırlık çalışmaları kapsamında medya ve sosyal medya iletişimde kullanılmak üzere proje logosu ve proje afişi hazırlıklarına başlanmış, logo tasarımı konusunda Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ile işbirliği yapılmıştır. Proje iletişimi hazırlıkları halen süren Görün Bizi Manifestosu ile başlayacaktır. Çocuk istismarına dikkat çekmek adına özel bir manifesto hazırlanarak kamuoyu ile paylaşılacaktır. Akabinde Adım Adım Oluşumu ile ortaklaşa düzenlenecek kampanya kapsamında Soroptimistler İstanbul Maratonu’nda konuya dikkat çekmek, farkındalık yaratmak amacıyla tasarımı Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri tarafından yapılan tasarım aksesuar ve/veya kostümleriyle koşacak. Maraton sonunda Görün Bizi Manifestosu basın açıklaması yapılacaktır.

 

 

Proje kapsamında yapılacak bilinçlendirme çalışmaları kapsamında, iki aylık süre zarfında Ebeveyn Bilgilendirme Eğitimleri düzenlenecektir. Adana, Ankara, Antakya, Gaziantep, Mersin, İstanbul, İzmir ve Samsun’da düzenlenecek eğitimler kapsamında ebeveynlere yönelik bilinçlendirme toplantıları düzenlenecektir. Toplantılar için ünlü isimlerin de desteği alınacak böylelikle halkın katılımı artırılacaktır.

 

 

Toplantılarla eş zamanlı her kent özelinde Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin tasarımlarından oluşan Görün Bizi Defilesi ve/veya Sergisi düzenlenecektir. Ayrıca medyanın konuya ilgisini canlı tutmak adına eş zamanlı olarak defile düzenlenecektir. Proje kapsamında hazırlanan Görün Bizi temalı afiş, t–shirt, rozet satışları ve üye bağışlarından elde edilen gelir ile evlendirilmekten kurtarılmış kız çocuklarının eğitimlerine destek olunması amaçlanmaktadır. Oluşturulacak fon ile ayrıca Türkiye’deki kız çocuklarına yönelik istismar konusunda bir araştırma gerçekleştirilmesi, bu araştırmanın yapılacak bir basın toplantısında kamuoyu ile paylaşılması ile mevcut tablonun gözler önüne serilerek otoritelerden bu konuda destek alınması amaçlanmıştır.

 

 

5. Beklenen çıktılar: Projenin spesifik, ölçülebilir sonuçlarını açıklayın. Projenin, kaç kişinin faydalanacağı da dahil olmak üzere kadınlar ve / veya kızlar üzerindeki sonucunu ya da etkisini açıklayınız. Projenin yerel halkın refahına nasıl katkıda bulunabileceğini açıklayın? Projenin yürütülmesine ve izlenmesine kadınların ve / veya kızların katılımı ne olacak veya ne olacak?

 

Aileler, ebeveynler, kamu ve özel kuruluşlar, STK ve Dernekler ile bu kişi ve kurumları etkileyerek hayatını değiştireceğimiz binler kız çocuğu projemizin hedef kitlesi içinde yer almaktadır.

 

 

6. Ortaklar: Birlik / Kulüp / Tek Kulüp diğer kuruluşlarla işbirliği yapacak mı? Lütfen projeye katılan diğer tüm kuruluşları listeleyiniz ve oynayacakları rolü açıklayınız. İletişimi kim sağlayacak?

 

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi eğitmenleri ve öğrencileri tasarımlarıyla projeye destek sunmaktadır. Proje TSKF’nin çatı projesi olarak konumlandırılacak olup, 37 Kulübün desteği ile tüm Türkiye’ye yayılımı sağlanacaktır.

 

7. Değerlendirme: Projenin başarısı nasıl değerlendirilecek? Lütfen ne zaman, nasıl ve neyin değerlendirileceğini açıklayın. Proje nasıl sürdürülecek? Birliğin / Kulüp / Tek Kulübün devam eden projenin desteklenmesi ve izlenmesinde rolü ne olacak? Birlik / Kulüp / Tek Kulüp tamamlandıktan sonra bile projeyi izlemeye devam edecek mi?

 

Türkiye’deki kız çocuklarına yönelik istismar konusunda bir araştırma gerçekleştirilecektir. Bu araştırma dahilinde proje çıktıları ile ilgili detaylı verilere ulaşılacaktır.

 

Görün Bizi Projesi

Türkiye’deki “kız çocuklarının erken evlendirilmesi” sorununa dikkat çekmek amacıyla kurgulanmış, toplumsal farkındalık projesidir. “Görün Bizi” ile bu konuda toplumda hassasiyet yaratmak, ebeveynleri bilgilendirmek, yasa koyucuların konu üzerindeki hassasiyetlerini artırmak hedeflenmektedir. Oluşturulan kitlesel bilinç ile çocukların yaşadığı istismarı azaltmak\son vermek projenin nihai hedefidir

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi eğitmenleri ve öğrencileri projenin görsellerini tasarlamıştır.

TSKF, henüz reşit olmamış kişilerin zorla evlendirilmesini üç ana başlıkta incelemiş, düzenlenen panellerde  Psikolojik, hukuki, fiziksel boyutları konuşulmuş, 18 yaşından küçük herkesin çocuk olduğu vurgulanmıştır.

Rehber öğretmenler, sosyal hizmet uzmanları, vaizeler, sosyal hizmet merk.den hizmet alan riskli gruplar ve ailelere İl Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Md. lüğü ortaklığı ile eğitimler vermiş, çocuk gelin, çocuk evlilik sözcüklerinin yan yana gelemeyeceği vurgulanmıştır.

Projeye Kocaeli’nde, Vali Bey’in himayesinde sanatçı Göksel’in basın bülteni ile başlandı. Mersin ve Kdz Ereğli ile devam etti. Ankara, Adana, İstanbul, İzmir ‘de görüşmeler yapıldı. Ancak, pandemi nedeniyle ara vermek zorunda kalındı.